Home / Agrarisch Recht

Agrarisch Recht

Het agrarisch recht is eigenlijk niet één rechtsgebied. Het is een verzamelnaam voor alle wetten en regels waar een agrariër mee te maken kan krijgen. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

• Pacht en erfpacht
• Landinrichting en ruilverkaveling
• Vastgoedrecht
• Energie (wind- en zonneparken)
• Teelt- en gewasschade
• Subsidies, waaronder betalingsrechten
• Mestregelgeving
• Productierechten
• Milieu en natuur(beheer)
• Dierwelzijn
• Onteigening
• Vergunningen, waaronder omgevingsvergunningen en NB-vergunningen
• Bestemmingsplan