Home / Omgevingsrecht

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht omvat de wetten en regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Denk daarbij aan het milieurecht en natuurbeschermingsrecht. Maar ook ruimtelijke ordening en voor een deel het bouwrecht.

Het omgevingsrecht is een deelgebied van het bestuursrecht. Het bestuursrecht geeft de regels die de overheid, de bestuursorganen, moet(en) naleven bij het nemen van besluiten.

Iedereen zal vroeg of laat te maken krijgen met een besluit van de overheid dat zijn belang rechtstreeks raakt. Denk daarbij aan een vergunning, een bestemmingsplan, de WOZ-beschikking of een besluit tot handhavend optreden. Maar ook het verlenen of weigeren van een subsidie. Of de afwijzing van een verzoek om planschade.

Tegen besluiten kan in de meeste gevallen bezwaar worden aangetekend. In een later stadium kan beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Soms moet een zienswijze worden ingediend, gevolgd door een bezwaar- of beroepschrift. Het bestuursrecht kenmerkt zich door (fatale) termijnen.

Uw reactie op een besluit moet meestal binnen zes weken worden ingediend. Anders wordt het bezwaar of beroep niet meer in behandeling genomen. Let dus goed op deze termijn en schakel tijdig juridische bijstand in.

Boer&Recht kan voor u een gedegen bezwaar- of beroepschrift opstellen. Maar kan ook uw adviseur of gesprekspartner zijn bij het aanvragen van een vergunning, het gewijzigd krijgen van een bestemmingsplan of het voorkomen van een handhavingsprocedure. Neem contact op en we bespreken de mogelijkheden.