Home / Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacy- en cookieverklaring van Boer & Recht B.V.
Versie maart 2020

 

Inleiding

Boer & Recht B.V. (hierna te noemen ‘Boer&Recht’) respecteert uw privacy. In deze verklaring staat hoe.

Boer&Recht kan deze verklaring wijzigen of aanvullen als daar aanleiding voor is. Het is daarom verstandig om deze verklaring regelmatig te raadplegen. Op de website www.boerenrecht.com staat altijd de meest actuele verklaring. De laatste versie is aangepast op 1 maart 2020.

Voor een verzoek, vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kun u contact opnemen met Boer&Recht.

Boer&Recht B.V.
Electronicaweg 23
9503 GA  Stadskanaal
T + 31 (0) 599 74 50 84
F + 31 (0) 599 65 38 00
info@boerenrecht.com

 

Waarom deze verklaring?

Om diensten aan te kunnen bieden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en persoonlijk met u te kunnen communiceren, verzamelt en verwerkt Boer&Recht persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). Boer&Recht respecteert uw persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of die zij anderszins verkrijgt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Met deze verklaring geeft Boer&recht uitvoering aan de in de AVG opgenomen informatieplicht aan degenen wiens persoonsgegevens zij verwerkt.


Welke gegevens worden verwerkt?

Algemeen

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Boer&Recht verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens, omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt, bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met Boer&Recht. Ook verzamelt en verwerkt Boer&Recht persoonsgegevens omdat deze in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen (waaronder wederpartijen) aan haar kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Boer&Recht kan onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken.

Basis- en contactgegevens

Boer&Recht verwerkt verschillende basis- en contactgegevens. Daaronder vallen onder andere geslacht, voor- en achternaam, adresgegevens (inclusief postbus), e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Voor bedrijven, zoals (persoonlijke) vennootschappen, verzamelt Boer&Recht (mogelijk) ook persoonsgegevens als handelsnaam, vestigingsadres en postadres, KvK-nummer en BTW-nummer.

Actief verstrekte gegevens

U kunt ook zelf actief gegevens aan Boer&Recht verstrekken. Bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier op de website, via social media en WhatsApp of door uw visitekaartje aan Boer&Recht te geven. Boer&Recht verzamelt en verwerkt ook deze persoonsgegevens.

 

Wat is het doel van het verwerken van de gegevens?

Boer&Recht kan persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om juridische diensten te verlenen, waaronder de uitvoering van een overeenkomst, adviseren en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • om te adviseren, te bemiddelen en/of te verwijzen;
 • om aan haar juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • om declaraties te innen;
 • voor marketing- en communicatie activiteiten.


Wat is de grondslag voor het verwerken van de gegevens?

Boer&Recht verwerkt de persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische gronden:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • de verkregen toestemming van de betrokkene(n);
 • een gerechtvaardigd belang.

Deze gronden zijn opgenomen in artikel 6 van de AVG.


Delen met derden

Boer&Recht deelt uw persoonsgegevens in beginsel niet met derden. Maar in bepaalde gevallen kan het voor de dienstverlening, met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden, noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • derden die relevant zijn voor de juridische diensten van Boer&Recht, zoals overheidsinstellingen, gerechten en wederpartijen;
 • derden die anderszins relevant zijn voor de juridische diensten van Boer&Recht, zoals een andere jurist voor de waarneming van de praktijk en een deskundige voor het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek;
 • derde partijen die namens en in opdracht van Boer&Recht worden ingeschakeld, zoals een IT-leverancier;
 • derde partijen, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Boer&Recht uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Boer&Recht ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.


Beveiliging

Boer&Recht hecht veel waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Boer&Recht gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Boer&Recht hen verplichten eveneens passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.


Bewaartermijn

Boer&Recht bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan nodig is voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.


Uw privacy rechten

U als betrokkene hebt verschillende privacyrechten, zoals:

 • het recht op inzage, zodat u in kunt zien welke persoonsgegevens Boer&Recht van u heeft verzameld;
 • het recht op rectificatie of verbetering van uw persoonsgegevens als deze bijvoorbeeld niet kloppen of niet compleet zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen; dat kan alleen in sommige gevallen niet omdat Boer&Recht aan juridische en wettelijke verplichtingen moet voldoen;
 • het recht op dataportabiliteit, zodat u de persoonsgegevens ontvangt die Boer&Recht van u heeft;
 • het recht om bezwaar te maken, zodat Boer&Recht uw persoonsgegevens niet meer kan gebruiken (voor directe marketing en vanwege uw specifieke situatie);
 • het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, zodat Boer&Recht uw persoonsgegevens niet meer kan gebruiken;
 • het recht om een eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u naar Boer&Recht sturen. De contactgegevens van Boer&Recht staan bovenaan deze privacyverklaring. Boer&Recht zal u in beginsel binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek berichten.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Boer&Recht bevoegd is om niet of niet volledig aan uw verzoek te voldoen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege de geheimhoudingsplicht en wettelijke bewaartermijnen.


Gebruik van social media

Op de website van Boer&Recht zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals LinkedIn en Twitter. Boer&Recht houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.


Cookies

Boer&Recht houdt gebruiksgegevens van de website bij voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem. Boer&Recht verkoopt deze gegevens niet aan derden.

Om het gebruiksgemak van de website van Boer&Recht te vergroten, wordt gebruik gemaakt van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Boer&Recht op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren. Dit kan echter wel de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

De website van Boer&Recht maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Boer&Recht geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Ook worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘gebruik van social media’ is omschreven. Boer&Recht heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt kunt u meer lezen over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.